Appendix 1

LÄSGUIDE – om Oxfordgrupper, AA:s historia och Guds stora verkstad

AA:s tolv steg och Stora Boken har fötts efter befruktningen mellan Oxfordgruppernas (OG) dynamiska andlighet och alkoholisters djupa lidande. Läsguiden riktar sig till tolvstegare, teologer och andra intresserade som vill lära känna AA:s andliga rötter och den radikala utmaningen till fördjupning, både för kyrkan och tolvstegrörelsen i dag. OG hade två viktiga ingredienser: En befriande andlighet och ett konkret program för livsförändring. Enkelt uttryckt, kyrkan finslipade andligheten i teologiska termer medan tolvstegsfolket tog ”verktygslådan” och finslipade programmet som sedan befriat miljoner från lidande och förnedring.

I Läsguiden ingår sju böcker, men i de flesta fall är det fråga om utvalda sidor. Om man inte har tid att läsa allt med en gång ges i slutet av texten ett förslag på ungefär halva omfånget. Det går ju utmärkt att fördjupa sig i resten vid ett senare tillfälle. I slutet av texten finns också anvisningar om hur tolvstegare och teologer kan läsa böckerna i något olika ordningsföljd samt var böckerna kan köpas – tre av dem finns dock att läsa på internet.

 

Arvet från OG lyfts fram i St Louis – efter tjugo år

Bill Wilson, en av AA:s två grundare

Det är först tjugo år efter AA:s födelse som rörelsen tydligt beskriver sitt historiska ursprung i OG, nämligen i boken Anonyma Alkoholister blir myndigt; AA:s första tjugo år. Här knyter Bill Wilson, bokens författare, de tolv stegens ursprung till OG och deras ledare i USA, Sam Shoemaker:
Det var från honom som Bob och jag till en början fått de flesta av de principer som senare skulle bli Anonyma Alkoholisters Tolv Steg. Dr Silkworth gav oss de konkreta kunskaper vi behövde om vår sjukdom, men Sam Shoemaker … gav oss de andliga nycklarna till vår frihet (sid 39).

När Sam Shoemaker ska tala till 5000 alkoholister och deras anhöriga vid konventet i St Louis (1955) introducerar Bill honom med orden:
Det är via Sam Shoemaker de flesta av AA:s andliga principer har kommit. Hur väl kommer jag inte ihåg första gången jag fick syn på honom. Det var vid en söndagspredikan i hans kyrka. Hans absoluta ärlighet och enorma uppriktighet grep mig djupt. Det är något jag aldrig skall glömma. Jag vill presentera Sam för er som en av de stora kanalerna, en av de viktigaste källorna för påverkan, som har samlats här i vad som nu är AA (271f).

Hela Shoemakers tal återges i boken (sid. 272-281). Om du inte har boken finns ett sammandrag på hemsidan www.mansus.se  På samma hemsida finns också ett annat tal som Shoemaker höll under konventet, Vad kan  kyrkan lära av AA?, en radikal utmaning som träffar så rätt och står sig ännu idag. Redan två år tidigare hade Bill skildrat AA:s ursprung i OG i AA:s egen tidning Grapevine (juli 1953) med rubriken ”Ett historiskt fragment: Ursprunget till de tolv stegen” (det finns nu i boken Hjärtats språk, sid. 275-283).

Vi låter Bill Wilson än en gång sammanfatta OG:s och Sam Shoemakers betydelse för AA: Sams framträdande inför oss (i St Louis) var ytterligare ett bevis för att försynen hade använt många kanaler för att skapa Anonyma Alkoholister. Och ingen hade varit mer betydelsefull än den kanal som öppnades av Sam Shoemaker och de övriga i Oxfordgruppen en generation tidigare. … det viktiga är att det tidiga AA fick sina idéer om självrannsakelse, erkännande av karaktärsfel, vilja att gottgöra dem vi skadat, och arbetet med andra direkt från Oxfordgruppen. AA är skyldig oändlig tacksamhet för allt Gud gett oss genom Sam och hans vänner under AA:s barndom (AA bli myndigt, sid 40).

 

 

Djupdykning i AA:s ursprungshistoria – efter ytterligare 25 år

Pionjärerna Bill Wilsons och Bob Smiths möte i Akron den 10 juni 1935 räknas som AA:s födelsestund. Dr Bob dog redan 1950 och Bill, som skrev de flesta av AA:s böcker, avled 1971. Efter Bills död tar AA:s Servicekonferens beslutet att gå på djupet med sin historia medan ”oldtimers” ännu fanns kvar och kunde intervjuas. Materialet svällde ut och det blev så småningom två ”biografier”, den första med titeln Dr Bob och de andra föregångarna (utkom på engelska 1980) och den andra om Bill med titeln För det vidare (på engelska 1984). Båda böckerna utkom på svenska först 2006.

Den viktigaste boken om relationen mellan AA och OG är Dr Bob och de andra föregångarna (framför allt sid. 50-70, 84-113, 122-158, 199-206 och 214-216). Det är i Akron, Ohio, som AA har sitt starkaste fäste när Stora Boken växer fram och det är

Anne och Bob Smith, AA:s
andre grundare

från Akron och grannstaden Cleveland som majoriteten av första upplagans livsberättelser är hämtade. Det är boken om Dr Bob och Akron som ger oss autentiska och ärliga inblickar i 30-talets Oxfordgrupper. Dessutom ger boken en unik inblick i AA:s ”födslovåndor” där återfall, konflikter och framgång redovisas utan omsvep. Samtidigt är det gripande att läsa om den oerhörda hängivenhet och de stora uppoffringar som kännetecknade dessa ”oldtimers”, t ex hur Dr Bob och hans hustru Anne hjälper inte mindre än 5.000 alkoholister under Bobs femton år i AA.

I boken För det vidare skildras den säregna kedjereaktion som föregick och ledde fram till AA:s födelse i Akron 1935. Den började med Rowlands besök hos psykoanalytikern C.G. Jung på Zürichsjöns strand, sedan förde Ebby budskapet vidare till sin försupne vän Bill Wilson i djup misär. Även i den här boken får vi blicka in i alkoholismens lidande där de anhöriga obönhörligen sugs ner i de svarta hålen. Boken skildrar å ena sidan OG med ömhet och tacksamhet, men å andra sidan blir de negativa inslagen tydliga när OG i New York sakta fryser ut alkoholisterna – i Sam Shoemakers egen kyrka! Medan AA i Akron stannade i OG till 1939 tog gruppen i New York steget ur OG redan 1937. Här väcker boken viktiga frågor värda att reflektera över, inte minst för kyrkorna i vår egen tid.

 

 

Mel B – om tolvstegsmiraklets andliga rötter

En pärla när det gäller OG och AA:s ursprung är en bok av Mel B, New Wine – The Spiritual Roots of the Twelwe Step Miracle (Hazelden 1991). Mel B var nära vän till Bill och dennes sekreterare Nell Wing. Mel B skrev också mer än femtio artiklar för AA:s tidning Grapevine och anställdes av AA för att sammanställa Bill-biografin För det vidare. Han har också skrivit två egna AA-relaterade biografier, Ebby – The Man Who Sponsored Bill W. (Hazelden 1998) och My Search For Bill W. (Hazelden 2000). Mel B har en imponerande inblick i både AA och OG, men också i äldre andliga rörelser som påverkade AA och som bara antyds i AA:s egna böcker.

 

 

Skildringar inifrån OG – relevanta för AA:s ursprung

Det är min övertygelse att endast böcker skrivna under första hälften av 30-talet bör ligga till grund för jämförelser med AA. Vid mitten av 30-talet börjar nämligen en dramatisk ny inriktning i OG då de små grupperna får ge vika för stora samlingar med välkända personligheter. Det är ledaren Frank Buchmans nya vision att genom denna strategi nå världens inflytelserika ledare inom politik, kulturliv och kyrkor för att undvika ett nytt världskrig. Förändringen markeras genom namnbytet 1938 då OG blir MRA (Moralisk Upprustning). Sam Shoemaker som även i fortsättningen vill lägga tyngdpunkten på de små grupperna lämnar MRA 1941 och utvecklar den ”gamla” OG-modellen (där AA föddes) under det nya namnet – Faith At Work.

Den klassiska presentationen av OG som står sig än idag publicerades år 1932, dvs. A.J. Russell, For Sinners Only – The Book of the Oxford Groups (293 sidor). Jag vill dock i första hand lyfta fram två mindre böcker som är mer relevanta för relationen till AA – båda kan dessutom läsas på internet. Den första bär titeln What is the Oxford Group? (74 sidor) och utkom år 1933. Boken är skriven anonymt av ”The Layman With a Notebook”, med förord av en professor och utgiven på Oxford University Press. Det unika med boken är att den speglar stil, tankar och formuleringar som författaren fångat upp dem med sin penna under otaliga OG-möten i England. Boken finns att läsa på www.stepstudy.org

Redan för femton år sedan skrev jag utförligt om de tolv stegens ursprung i OG i boken Den kosmiska katedralen (1996). Därför blev det en chock när jag för ett år sedan upptäckte att det fanns en bok som skrivits i den hetluft där AA föddes. Boken bär titeln I Was a Pagan (1934) och författaren, V.C. Kitchen, deltog i samma OG som Bill Wilson och de blev vänner för lång tid framåt. Kitchens bok ger en unik inblick i det radikala handlingsprogram och den  hängivna andlighet som Bill och hans hustru Lois levde i under den tid när tolvstegsprogrammet  började ta form. Man kan hoppa över inledningen om Kitchens bakgrund (sid. 1-28), ty allt väsentligt återupprepas i hans skildring av hur hans liv förändras i OG (sid. 29-99). Även denna bok kan läsas på www.stepstudy.org

 

 

Glenn F. Chesnut – en ny teologisk gigant på scenen

Åtminstone för präster, pastorer och teologiskt intresserade är enligt min mening den bästa boken om OG, AA:s ursprung och de tidigare andliga rötterna i historien Glenn F. Chesnut, Changed By Grace – V.C. Kitchen, The Oxford Group, and A.A (2006, sid. 1-84). Däremot tror jag att författaren sätter ribban för högt när han skriver att boken är lämplig för studiegrupper inom tolvstegsrörelsen, även om det ligger betydligt närmare till hands i amerikansk kulturmiljö. Jag kan tänka mig att det kan bli spännande och fruktbart om tolvstegare och någon med teologisk kompetens studerar boken tillsammans. Detta kan eventuellt kombineras med ett par offentliga temasamlingar så att fler får stifta bekantskap med OG, de tolv stegen och utmaningen till ett djupare liv i dag.

Glenn F. Chesnut är metodistpastor, har doktorsgrad från universitetet i Oxford och har i trettio år varit professor vid universitetet i Indiana. Av någon anledning slår han plötsligt in på ett nytt spår för tjugo år sedan då han viger sitt liv åt att forska i AA:s historia och startar ett resurscentrum för andlighet och recovery (www.hindsfoot.org). John Barleycorn använder starka ord om bokens stora betydelse: I believe strongly that Changed by Grace is going to prove one of the greatest of our present century. The best way to describe it is to say that it does for us today what William James´ Varieties of Religious Experience did for the world a hundred years ago.

Som framgår av titeln bygger Chesnut sin analys på V.C. Kitchens bok om erfarenheterna i OG vid den tid när Bill Wilson gjorde sin entré i samma grupp. En annan viktig källa är åratal av intervjuer som Chesnut gjort med tolvstegsrörelsens pionjärer i South Bend-, Elkhart- och Goshen-regionen. Han har dessutom forskat i texter och lyssnat till inspelningar bevarade från 40-, 50- och 60-talet där män och kvinnor i AA och andra tolvstegsgrupper skildrat sin väg till en personlig tro på en Högre Makt/Gud som de själva uppfattade Honom. Resultatet av denna forskning finns nu i hans bok The Higher Power of the Twelwe-Step Program – for Believers and Non-belivers (2001). Denna bok kan läsas som ett komplement till AA:s egen bok, Kom till tro, där vi också får lära känna många vägar in i andligheten.

Bill Wilson antyder ofta att AA:s tolv steg har rötter långt tillbaka i historien och Mel B ger i boken New Wine mycket mer kött på benen om detta. Det är på denna punkt Chesnuts bok Changed by Grace har sin största förtjänst. Han visar hur 30-talets OG är en genial språklig och metodmässig förnyelse av 1730-talets stora andliga uppvaknande med Jonathan Edwards i USA och John Wesley i England som portalgestalter. Chesnut skildrar vilken imponerande beläsenhet dessa väckelsens pionjärer hade om sin tid och hur de på ett överraskande nytt sätt bemötte upplysningstidens frontalangrepp på gudstron. De hänvisade inte till sofistikerade teologiska resonemang – utan till förändrade människoliv! Filosoferna kunde angripa gudstron som en illusion, men de kunde inte förneka verkligheten i tiotusentals förändrade människoliv. Det är denna handlingens andlighet som OG och AA förde vidare och Chesnut hävdar att förändrade liv och gemenskaper fortfarande är det bästa sättet att möta utmaningen från sekulariseringen och religionskritiken även i vår tid.

 

 

Tips inför läsningen och inköp

Tolvstegare och andra intresserade (utom teologer) läser böckerna i den ordningsföljd de har i Läsguiden. Den kortare versionen innebär att man väljer följande: Dr Bob och de andra föregångarna, New Wine och What is the Oxford Group?

Präster, pastorer och andra teologiskt bevandrade kan med fördel läsa antingen New Wine eller Changed by Grace först och sedan övriga i samma ordningsföljd som ovan. Väljer man det kortare alternativet föreslår jag följande: Changed by Grace, Dr Bob och de andra föregångarna samt What is the Oxford Group?

För den som har mycket liten kännedom om AA och tolvstegsgrupper föreslår jag ett angeläget komplement: Läs allra först en småskrift som heter En gemenskap som fungerar (13 sidor) och besök, när tid ges, ett par öppna AA-möten eller ett AA-konvent (dit alla är välkomna och du finner dem på www.aa.se över hela landet).

Följande böcker kan köpas endast från AA:s Servicekontor eller vid bokbord i samband med AA-möten och konvent: Dr Bob och de andra föregångarna, För det vidare och En gemenskap som fungerar. Tre böcker kan läsas på internet, de övriga beställs från de förlag som anges eller (smidigast) från www.amazon.com. På hemsidan www.aa.se finns telefonnummer och möjlighet att köpa från Webbshopen samt viktig information om AA i Sverige och världen.